LLENTAB har som mål å være kundens førstevalg på vårt marked. Gjennom fokus på langsiktig lønnsomhet skal vi skape verdier for våre kunder, eiere, leverandører, oss selv og samtidig bidra til en bærekraftig utvikling.

Et grunnleggende krav er at vi respekterer og følger nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner, konkurranseregler, avtaler og sikkerhetskrav, samt andre bestemmelser som setter rammer for vår virksomhet.

Disse etiske retningslinjene beskriver hvordan LLENTAB skal handle for å drive virksomhet på en økonomisk, sosialt, etisk og miljømessig ansvarlig måte, noe vi også forventer at våre forretningspartnere respekterer.

Retningslinjene gjelder for alle LLENTAB-ansatte og alle andre representanter som opptrer på vegne av selskapet, herunder fast ansatte, midlertidig ansatte, vikarer, konsulenter, ledere og styremedlemmer innenfor LLENTABs organisasjon. De ansatte skal dessuten merke seg LLENTABs ulike retningslinjer, rutiner, instruksjoner og regler, da disse inneholder ytterligere veiledning og informasjon.

Hver avdelingsleder har ansvaret for at de etiske retningslinjene blir formidlet til de ansatte, og retningslinjene skal være tilgjengelige for alle ansatte ved LLENTAB. Alle som blir oppmerksomme på brudd på retningslinjene eller andre retningslinjer, må umiddelbart varsle sin overordnede eller en annen relevant person i selskapet.

1. Respekt for mennesker

LLENTAB skal drive aktivt arbeid for å oppnå trygge og sunne arbeidsforhold samt ikke-diskriminerende forhold og skal kontinuerlig utvikle medarbeidernes kompetanse for økt arbeidsglede og karriereutvikling. Forpliktelser overfor arbeidstakerne i henhold til lover og avtaler om sosial sikkerhet skal respekteres og følges.

1.1. Menneskerettigheter

Rettighetene til våre ansatte og de som jobber for våre leverandører eller forretningspartnere, skal alltid respekteres. Vi etterstreber til enhver tid å opprettholde en høy standard innenfor arbeidsrett og arbeidsforhold.

Vi skal alltid opptre etisk og respektere menneskerettighetene i samsvar med kjernekonvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Vi støtter og respekterer OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper samt FNs veiledende prinsipper for selskaper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Vi tolererer ingen former for psykisk eller fysisk avstraffelse, trusler om straff, diskriminering, mobbing, trakassering eller overgrep, og vi skal sørge for akseptable arbeidstider, lønn og godtgjørelse, organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Alle ledere og ansatte er ansvarlige for å respektere menneskerettighetene. Tenk på hvordan virksomheten, tiltak og beslutninger i ditt arbeidsområde kan påvirke mennesker. Arbeidet skal utføres på en slik måte at eventuelle negative virkninger begrenses til et minimum.
 • Alle som blir oppmerksomme på noen som helst form for brudd på menneskerettighetene, skal rapportere om dette til nærmeste overordnede eller benytte Varslingstjenesten.

1.2 Tvangsarbeid og barnearbeid

LLENTAB har nulltoleranse overfor barnearbeid, slavearbeid samt alle andre former for tvangsarbeid og arbeid basert på menneskehandel. Dette gjelder også våre leverandører og samarbeidspartnere.

Et barn (i henhold til ILO-konvensjon nr. 138 og 182) er en person som er yngre enn 18 år. Et barn mellom 15 og 18 år kan kun ansettes for å utføre enklere oppgaver, forutsatt at vedkommende har fullført obligatorisk skolegang. Barnet skal ikke delta i arbeid som kan ha negativ innvirkning på helse eller sikkerhet.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Alle som ser noe som indikerer potensielt barnearbeid, slavearbeid eller menneskehandel knyttet til LLENTABs virksomhet, våre leverandørers eller forretningspartneres virksomhet, må umiddelbart kontakte toppledelsen.
 • I tilfeller hvor LLENTAB lar mindreårige utføre arbeid, som praksis eller skolearbeid, skal det sikres at nasjonale arbeidsmiljøbestemmelser følges og at den mindreårige ikke utsettes for helse- og sikkerhetsrisiko.

1.3 Arbeidstid, lønn og godtgjørelse

I LLENTAB skal vi ha en god balanse mellom jobb og privatliv. Vi ønsker å ha en ansvarlig holdning til lønn og godtgjørelse. Lønn og annen godtgjørelse skal som minstekrav oppfylle gjeldende avtaler og allment aksepterte standarder for bransjen.

Dette betyr blant annet følgende:

 • LLENTABs ansatte skal slippe å jobbe usunne mengder overtid. Nasjonale lover for arbeidstid skal følges.
 • Alle ansatte skal få klar og tydelig informasjon om sine arbeidsvilkår, herunder lønn/godtgjørelse og arbeidstid.

1.4 Organisasjonsfrihet

Vi er opptatt av å ha et konstruktivt forhold til våre ansatte. Dette omfatter organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Vi etterstreber en åpen og transparent dialog for direkte å involvere våre ansatte og, der det er aktuelt, deres representanter.

Dette betyr blant annet følgende:

 • De ansatte står fritt til å organisere seg i enhver arbeidstakerorganisasjon, samt å avstå fra slik deltakelse og aktivitet.
 • Ledere kan ikke forby ansatte å utøve denne friheten.
 • Dialogen mellom fagforeninger / ansattes representanter og ledelsen skal være konstruktiv og respektfull.
 • Representantene for arbeidstakerorganisasjonen skal gis muligheten til å utføre sine oppgaver.

1.5 Diskriminering

Diskriminering hører ikke hjemme i vårt arbeidsmiljø. LLENTAB arbeider for å fremme mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Forskjeller skaper dynamikk og kreativitet, fremmer gode beslutninger og bedre forståelse for våre kunder. LLENTAB etterstreber å være et selskap med ansatte som representerer samfunnet i sin helhet.

Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, alder, religion, sivilstand, etnisk tilhørighet, sosial bakgrunn, sykdom, funksjonsnedsettelse, graviditet, etnisk opprinnelse, nasjonalitet, tro, medlemskap i arbeidsorganisasjoner, politisk tilhørighet eller seksuell legning.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Uavhengig av forskjeller, stilling, alder eller andre typer egenskaper skal alle ansatte behandles med respekt.
 • Alle beslutninger om ansettelse skal være fri for diskriminering.
 • Alle som kommer i en situasjon hvor det forekommer diskriminering, skal rapportere dette til sin nærmeste overordnede eller en annen relevant person i virksomheten.

1.6 Trakassering og krenkende særbehandling

Trakassering kan ta form av skriftlige eller muntlige kommentarer, sladder, vitser, nedsettende eller støtende språk eller mobbing der en overordnet misbruker sin stilling med fornærmende eller truende oppførsel.
Vi har nulltoleranse for trakassering, mobbing og krenkende særbehandling. Seksuell trakassering og hentydninger med seksuell betydning skal ikke forekomme. Alle ansatte skal behandle hverandre med respekt og verdighet.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Kom aldri med nedsettende kommentarer eller spydigheter om andre personer i organisasjonen.
 • Ikke still påtrengende spørsmål om noens privatliv, og ikke kom med uønskede sosiale eller seksuelle invitasjoner.
 • Ikke misbruk din stilling overfor en overordnet.
 • Send aldri e-post med upassende innhold til kolleger.
 • Det er ikke tillatt å sette opp pornografiske eller rasistiske bilder i selskapets lokaler.
 • Alle som utsettes for krenkende særbehandling eller får kjennskap til at dette foregår, skal kontakte nærmeste overordnede eller annen relevant person i selskapet. Den som undersøker saken, skal være upartisk og ha tillit fra de berørte parter.

1.7 Sikkerhet og trivsel

I LLENTAB er vi fullt klare over at våre ansatte er den aller viktigste faktoren i en vellykket virksomhet, og vi streber etter å opprettholde et langsiktig bærekraftig arbeidsmiljø der alle ansatte kan yte etter beste evne.

Våre ansattes helse og sikkerhet har høyeste prioritet når vi utformer og utvikler våre arbeidsrutiner og når vi organiserer vår virksomhet. LLENTAB har alltid som mål å redusere eller fullstendig eliminere antall yrkesskader og sykdommer ved at vi kontinuerlig identifiserer og håndterer risikoer som kan oppstå som en direkte eller indirekte følge av vår virksomhet.

Ledere på alle nivåer er direkte ansvarlige for å treffe tiltak for å minimere potensiell negativ innvirkning på enkeltpersoner.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Ansvarlige ledere skal sørge for at deres ansatte er kjent med LLENTABs rutiner og regler om helse og sikkerhet.
 • Alle ansatte skal følge sikkerhetsforskriftene på arbeidsplassen.
 • Alle ledere og ansatte skal bidra til en trygg arbeidsplass for seg selv og sine kolleger og rapportere når de blir oppmerksomme på risikoer eller hendelser knyttet til helse og sikkerhet.

1.8 Likestilling

LLENTAB ønsker å bli oppfattet som en attraktiv og utviklende arbeidsplass for både kvinner og menn. Vi mener at makt, innflytelse og ressurser bør fordeles likt mellom kjønnene for å skape rettferdige vilkår og forutsetninger. Vi skal ta utgangspunkt i det grunnleggende prinsippet om likeverd mellom kvinner og menn, og vi skal jobbe for at ingen skal utsettes for nedverdigende atferd på grunn av sin kjønnstilhørighet.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Kvinner og menn skal ha samme muligheter til arbeid, opplæring, forfremmelse og utvikling i sitt arbeid.
 • Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid.
 • Både kvinner og menn skal kunne kombinere arbeidet med foreldreskap.

1.9 Alkohol og rusmidler

Alkohol og rusmidler øker risikoen for ulykker, helseproblemer, tap av verdifull arbeidskraft, kostnader knyttet til tapt produksjon samt kvalitetsfeil. Vi tolererer derfor ikke bruk av alkohol og narkotika/rusmidler i forbindelse med arbeidet. Dette utdypes i våre retningslinjer for alkohol og rusmidler, som skal formidles til alle ansatte.

2. Rettferdig og lovlig virksomhet

Et grunnleggende krav er at vi respekterer og følger nasjonal og internasjonal lovgivning, konkurranseregler, avtaler og sikkerhetskrav, samt andre bestemmelser som setter rammer for vår virksomhet. LLENTAB skal beskytte eiernes investeringer og tilstrebe en bærekraftig og forbedret avkastning. Selskapet skal holde eierne godt orientert om strategier, virksomhetens drift og resultater.

2.1 Rettferdig konkurranse

I LLENTAB tror vi på et rettferdig og konkurranseutsatt marked. Vi utfører ingen aktiviteter som er ulovlige etter gjeldende konkurranselovgivning, og vi forventer at alle våre ansatte strengt følger gjeldende lover og regler.

LLENTAB tillater ingen form for prissamarbeid, og støtter i alle deler av virksomheten en korrekt og allsidig konkurranse ved anbud, tilbud, anskaffelser og innkjøp.

Dette betyr blant annet følgende:

 • Vi inngår aldri kontrakter eller avtaler med konkurrenter om priser, handelsvilkår, produksjon, teknologiutvikling, markedsdeling eller andre markedsaktiviteter.
 • Vi diskuterer aldri prissetting, fortjeneste, kostnader, anbud, kunder, markedsutvikling, teknologiutvikling eller annen ikke-offentlig sensitiv informasjon med konkurrenter.